Szczegółowy opis Osi Priorytetowych POWER 2014-2020, wersja 14, 6 lutego 2019 r.