Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatkow oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 20 lipca 2015 r.