Stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

26.08.2015 Zapraszamy Państwa do szczegółowego zapoznania się ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej.   1. Zgodnie z opracowaniem przygotowanym przez Departament EFS w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MliR) we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych pn. ...

Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr: POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15

20.08.2015 W związku z ogłoszonym konkursem nr: POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15 zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami ściśle związanymi z przedmiotowym konkursem, które dostępne są pod linkiem: ...

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

14.08.2015 Załączniki: Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Eurpejskiego Funduszu Społecznego

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi w zakresie monitorowania realizacji osi I PO WER pn. Osoby młode na rynku pracy – wersja 2

25.06.2015 Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi w zakresie monitorowania realizacji osi I PO WER pn. Osoby młode na rynku pracy – wersja 2

Wspólne stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwestiach najbardziej problematycznych dotyczących naborów projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy.

10.04.2015 Obowiązek udzielenia wsparcia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji lub przystąpienia do projektu Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Planu Gwarancji dla młodzieży oraz PO WER,...

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi w zakresie monitorowania realizacji osi I PO WER pn. Osoby młode na rynku pracy

18.03.2015 I. Część ogólna - pytania dot. projektów realizowanych zarówno w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jak i poza Inicjatywą)   1. Jaka jest różnica pomiędzy wskaźnikami rezultatu bezpośredniego dot. liczby osób, które podjęły pracę po...