Podręcznik Beneficjenta wersja 2.5 z 25.01.2019 r

04.02.2019 Podręcznik Beneficjenta wersja 2.5 z 25.01.2019 r

Podręcznik Beneficjenta wersja 2.3 z 08.08.2018 r

10.09.2018 Podręcznik Beneficjenta wersja 2.3 z 08.08.2018 r

Podręcznik Beneficjenta wersja 2.2 z 31.07.2018 r

06.08.2018 Podręcznik Beneficjenta wersja 2.2 z 31.07.2018 r.

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

05.07.2018 Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokument stanowi interpretację Wytycznych w zakresie...

Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu PO WER

25.05.2018 Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu PO WER. Dokument stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego...

Podręcznik Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nt. zamówień udzielanych w ramach projektów

25.05.2018 Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy dokument pt. „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020" opracowany przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa (IK UP). Podręcznik został...

Podręcznik Beneficjenta SL 2014, wersja 2.1

25.05.2018 Podręcznik Beneficjenta SL 2014, wersja 2.1 z 10.05.2018 r. Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER Załącznik nr 1 Słownik głównych pojęć Załącznik nr 2 Testy logiczne

2018.03.23 Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER wersja 1.3

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER wersja 1.3 marzec 2018

Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.0

09.02.2018 Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 2.0 pdf Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 2.0 Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 2.0_w trybie rejestruj zmiany pdf Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 2.0_w trybie rejestruj zmiany

Biuletyn informacyjny WUP - POWER

11.01.2018 Biuletyn informacyjny WUP - POWER

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 1.9

04.01.2018 Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 1.9 pdf Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 1.9 Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 1.9_w trybie rejestruj zmiany pdf Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 1.9_w trybie rejestruj zmiany

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 1.8

Załączniki Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 1.8 Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 1.8 - w trybie rejestruj zmiany

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 1.7

Załączniki Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 1.7 Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 1.7 - w trybie rejestruj zmiany

Informacja Ministerstwa Rozwoju o zaktualizowanej wersji Instrukcji użytkownika SOWA dla wnioskodawców/beneficjentów

17.02.2017 Szanowni Państwo, Informujemy, iż w związku z wejściem w życie uchwały nr 111 Komitetu Monitorującego PO WER, sankcjonującej realizację naborów jedynie z uwzględnieniem elektronicznej formy składania wniosków o dofinansowanie projektów za pośrednictwem SOWA, stosowne...

Informacja Ministerstwa Rozwoju o aplikacji ADU EFS 2.0

03.02.2017 Szanowni Państwo, Informujemy o udostępnieniu przez Ministerstwo Rozwoju zaktualizowanej aplikacji ADU_EFS_2.0 (w załączeniu) służącej beneficjentom do otrzymywania zagregowanych danych wskaźnikowych w odniesieniu do poszczególnych projektów w oparciu o...

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 1.6

Załącznik Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 1.6

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja1.5

Załączniki Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja1.5.pdf

Informacja dotycząca danych osobowych

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z niżej załączonym dokumentem "Informacja dotycząca danych osobowych" zawierającym informacje nt. spełnienia w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wymagań art. 24. 1. Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i...

Instrukcja Użytkownika SL2014 - Moduł KONTROLE

Załączniki Instrukcja użytkownika SL2014 - Moduł KONTROLE

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja1.4

Załączniki Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja1.4 Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta SL2014 dla PO WER wersja 1.2 Słownik głównych pojęć wersja 1.1 ...

Poradnik poświęcony zasadzie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

14.01.2016 Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju wydało publikację „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami". Są w niej wskazówki dla beneficjentów, jak przygotować wniosek o dofinansowanie pod kątem dostępności dla...

Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze - PO WER

Załączniki Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze - PO WER

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta SL2014_wersja_1.1_projekt oraz testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników

Załączniki Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta SL2014 Testy logiczne służące sprawdzeniu jakości udanych uczestników projektów współfinansowanych z EFS - wersja 1.1

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja1.2

Załączniki Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 1.2

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja1.1

Załączniki Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 1.1

Podręcznik Beneficjenta SL2014 oraz słownik pojęć

Załączniki Podręcznik beneficjenta (wersja 1.0), skierowanego do osób uprawnionych przez beneficjenta do pracy w SL2014 - aplikacji głównej Centralnego Systemu Teleinformatycznego Słownik pojęć ...