Zaktualizowana Księga Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 z lipca 2017 r.

11.12.2017 Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w celu spójnego oznaczania projektów i jednolitego stosowania barw RP został opracowany znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, składający się ze znaku graficznego oraz graficznej formy nazwy „Rzeczpospolita Polska". W...

Zmiany w dokumentach regulujących procedurę wyboru projektów pozakonkursowych w POWER

11.10.2017 Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zmianie uległy niżej wymienione dokumenty: „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego...

Logo Pakietu dla średnich miast

02.10.2017 Logo Pakietu dla średnich miast

Oznaczanie projektów przez Beneficjentów

27.06.2017 Pytania - oznaczanie projektow przez Beneficjentów

Logo do pobrania

01.10.2018 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Barwy Rzeczypospolitej Polskiej

Obowiązki w zakresie informacji i promocji dotyczące umieszczania plakatu A3 – szczegółowe informacje

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące obowiązkowego umieszczania plakatu A3: Jeżeli działania w ramach projektu realizowane są w kilku lokalizacjach – plakat należy umieścić w każdej z nich. Zgodnie z pkt 3. Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki...

Obowiązki w zakresie informacji i promocji dotyczące umieszczania plakatu A3 – wzór plakatu

Szanowni Państwo, w związku z obowiązkiem umieszczenia przez beneficjentów przynajmniej jednego plakatu z informacją na temat projektu, w tym informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa opracowała...

Obowiązki w zakresie informacji i promocji dotyczące umieszczania plakatu A3

Załączniki Informacja i promocja - plakat A3

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 - październik 2015 r.

Załączniki Księga identyfikacji wizualnej znaku Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 Kart wizualizacji dla PO WER

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - 9 lipca 2015 r.

Załączniki Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.pdf

Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie

Unia Europejska wymaga od nas informowania opinii publicznej oraz uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej. Ogólne zasady Informacje o dofinansowaniu powinny być podawane w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań...

Poznaj zasady promowania projektu

Realizacja projektu wiąże się z obowiązkiem informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów o współfinansowaniu z Funduszy Europejskich. Opis działań informacyjno-promocyjnych oraz sposoby oznakowania projektu znajdują się w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w...